Prefab eller platsgjutet : En jämförelse ur ett ekonomiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning:

Enligt uppskattningar byggs 40 % av alla projekten på Skanska Jönköping med en prefabricerad betongstomme. Detta kan anses lite i förhållande till Skanska Sverige där ca 70 % av alla projekt byggs med en prefabricerad stomme. I resterande projekt byggs betongstommarna på plats, d.v.s. de är platsgjutna stommar.

I och med detta så finns det en stor potentiell utveckling för prefabricerade betongstommar inom Skanska Jönköping, men även för resterande Svenska byggföretag då 2/3 av alla flerbostadshus uppförs med en platsgjuten stomme. I rapporten tas de ekonomiska för- och nackdelarna för de olika stomtillvägagångs sätten upp, hur yttre förutsättningar kan påverka projekten och hur de mjuka parametrarna påverkar den utförande organisationen. I rapporten definieras mjuka parametrar som stress, motivation och personskador/slitage.

Syftet är att underlätta valet av stomme så att det blir mer ekonomiskt hållbart, att bättre trivsel på arbetsplatsen uppnås samt att ge en ökad kunskap om prefabricerade stommar och platsgjutna stommar. Underlag för rapporten har tagits fram genom litterarutstudier och intervjuer med anställda på Skanska Jönköping med olika befattningar. Även en enkät undersökning har gjorts bland yrkesarbetarna på Asken och Atollen, två projekt som har byggts i Jönköping. Asken har en platsbyggd stomme medan Atollen har en prefabricerad stomme, dessa två har varit referensprojekt till rapporten.

Den stora skillnaden mellan en prefabstomme och en platsgjuten stomme är tiden. Enligt studier kan byggtiden minska med 22 % vid prefabricering och detta medför mervärden för både samhället och företaget.

För entreprenören påverkas valet av stomme av yttre förutsättningar som ritningsunderlag, erfarenhet och leverantörernas situation. Var och en av dessa kan påverka priset på prefab upp till 20 %.

Från genomförd enkätundersökning på Skanska i Jönköping framgick att 69 % av yrkesarbetarna upplevde att det oftare blev övertid på platsgjutet. Ökad arbetsmängd och ökat arbetstempo leder både till stress och slitage.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)