En portal till frihet? : - En studie av www.scientologi.se

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Uppsatsens undersökning bygger på en studie av den officiella Scientologikyrkans hemsida: www.scientologi.se. Den frågeställning varpå uppsatsen främst baseras på är: På vilket sätt förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via www.scientologi.se? Tidigare forskning kring ämnet är väldigt knapphändig vilket motiverar valet av uppsatsämne. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt baseras på Christopher Hellands begrepp religion online och online religion. Studien lägger därför stor vikt på huruvida Scientologikyrkans svenska hemsida är en religion online eller en online religion. En koppling görs även mellan undersökningens resultat och tidigare forskning kring ämnet, för att belägga det som har framkommit genom den utförda studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)