Ekologiskt : ett hållbart köpargument?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: dagens näringsliv finns en trend att marknadsföra sitt varumärke som värnande om miljön. Företag visar i allt större utbredning upp sina ekologiska produkter och hur de minskar sin miljöpåverkan. Men hur stor vikt lägger kunden vid att det klädesplagg de köper är av ekologiskt härkomst? Uppfattar de ekologiska klädesplagg som attraktiva? ! I denna uppsats har vi undersökt om kunden lägger stor vikt vid om ett plagg är ekologiskt samt vad kunderna upplever skulle kunna öka deras ekologiska inköp av kläder. Uppsatsens teoretiska referensram består av tidigare forskning i den textila värdekedjans miljöpåverkan, konsumentbeteende och ekologisk marknadsföring. Dessa tre ämnen tas upp då det ger en bild av varför ekologisk produktion idag är viktig, hur konsumenter generellt tros agera samt hur företag fram tills idag väljer att marknadsföra just ekologiska och miljövänliga klädesplagg. ! För att få en djupare insikt i hur unga kunder tänker idag kring ekologiska klädesplagg och om det är ett starkt köpargument utfördes en kvantitativ kundundersökning. Tolkning och analys av undersökningen visade att nästan alla kunder prioriterade andra kriterier före om plagget hade producerats på ett miljövänligt sätt. Design och pris värderades högst då kunderna gjorde sina val vid inköp av kläder. ! Därför har slutsatsen dragits att ekologiskt ej är ett hållbart köpargument då kunderna inte ser miljövänlig tillverkning som en viktig parameter vid köp av kläder. Genom denna studie har också kunnat konstateras att dagens unga kunder varken tilltalas av det ekologiska utbudet eller efterfrågar det i någon större utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)