TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. Denna rapports syfte är att ge mer information inför valet genom att jämföra en KL-trästomme med en platsgjuten betongstomme utförd med plattbärlag och skalväggar med hänsyn till tidsåtgång av montage. En litteraturundersökning har genomförts för att analysera vilka faktorer som påverkar tidsåtgången vid resning av de två stomalternativen. Planeringsverktyget Powerproject har använts för att ta fram en tidsplanering för vardera stomme. Tidsplaneringarna har sedan jämförts för att se vilket stomalternativ som ger minst tidsåtgång. För att stommarna ska bli så jämförbara som möjligt har gemensamma egenskapskrav ställts på bärighet, brandmotstånd och ljudisolering samt U-värde. När stommen uppfyller dessa krav, betongen torkats till 90 % relativ fuktighet och efterföljande aktiviteter kan påbörjas bedöms stomarbetet klart. Simuleringarna av tidplanerna har gjorts för kvarteret Norrstjärnan i Örebro som har använts som referensobjekt. Tiderna i rapporten är baserade på underlag tillhandahållet av NCC. Utifrån tidsplaneringarna för referensobjektet konstateras att den totala tidsåtgången för en KL-trästomme är 125 arbetsdagar och 169 arbetsdagar för en betongstomme. Det är en skillnad på 44 arbetsdagar vilket ger en procentuell skillnad på ca 35 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)