Vadå inga chefer? : En intensiv fallstudie om medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i en platt organisation, ur ett kommunikativt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: Organisationsstruktur är ett aktuellt och relevant ämne för företag i dagens föränderliga samhälle. Teorier och forskning om fenomenet har genom tiderna utvecklats, och sambandet mellan organisationsstruktur och kommunikation samt dess påverkan på de anställda har fått mycket uppmärksamhet. Under de senaste decennierna har forskare sett en ny trend bland organisationer, nämligen en platt och decentraliserad struktur. Forskning inom det givna området är viktigt eftersom fler undersökningar kan skapa bättre förståelse för hur organisationsstrukturer påverkar kommunikationen och medarbetarna. Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i en platt organisation, ur ett kommunikativt perspektiv. Metod och material: Studien är en kvalitativ fallstudie. Inledningsvis insamlades en teoretisk bas som bidrog till enbredare kännedom inom följande områden:Organisationsstruktur, ledarskap, medarbetarskap och självstyrande team samt arbetstillfredsställelse och motivation. Utifrån teorin utformades frågor till kvalitativa samtalsintervjuer som ämnade att undersöka medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i den platta organisationen Björn Lundén. Inför intervjuerna gjordes ett strategiskt tvåstegs urval för att välja ut intervjupersoner från företaget.Huvudresultat: Studiens resultat visar att hierarkiska nivåer och nya kommunikationsmönster har växt fram i den platta organisationen på senare tid. När Björn Lundén utvecklades och antalet anställda ökade upplevde medarbetarna ett behov av hårdare styrning och nya arbetssätt, för att effektivisera beslutsfattande och andra interna kommunikationsprocesser. Vidare visar resultaten att frånvaron av formella chefer påverkar medarbetarnas motivation i både positiv och negativ bemärkelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)