Grannarna stoppade boende för psykiskt funktionsnedsatta- en kvalitativ studie om konflikt, sociala rörelser och legitimitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I Helsingborg har grannar till ett planerat boende för psykiskt funktionsnedsatta protesterat mot dess etablering. Syftet med denna studie har varit att förstå protesterna och hur grannarna har formulerat dessa. Då protesterna till stor del skedde genom skriftlig kommunikation har jag främst valt att studera mejl och insändare, men jag har även tagit med andra utryck för protesten i analysen. Då jag velat se detta material som en observation av det faktiska skeendet har jag använt mig av etnografisk textanalys som metod samt grounded theory som analysverktyg. Materialet har pekat på tre spår- grannarnas skapande av skillnad mellan sig och de psykiskt funktionsnedsatta, de protesterande grannarna som en social rörelse samt tilltron till experter. Dessa teman har jag följt upp och analyserat. Jag har använt Elias teori om etablerade och outsiders för att tolka skillnadsskapandet, teorier om sociala rörelser för att förstå hur grannarna organiserat sig och agerat samt Giddens och Becks teorier om tilltro till experter i det senmoderna samhället för att förstå hur de legitimerar sina åsikter. Min slutsats är att grannarna konstruerar de psykiskt funktionshindrade som bland annat omoraliska för att behålla makt. De har en lös organisation, men med många gemensamma symboler och ett gemensamt mål. De legitimerar sina ståndpunkter med hjälp av experter, då det i det senmoderna samhället finns en allmän tilltro till experter eftersom samhället blivit alltmer komplext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)