Deltagande i nyemission - en buy and hold strategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka om en investerare kunnat uppnå en signifikant överavkastning genom att delta i nyemissioner hos företag noterade på Stockholmsbörsen mellan 1997-2008, samt hur denna avkastning påverkas av olika variabler. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en buy and hold-studie, vars ansats är deduktiv. Vid datainsamling kommer en kvantitativ metod att används. Observerad avkastning kommer att beräknas enligt CAR-modellen för att sedan signifikanstestas. Positiv abnormal avkastning på upp till ett års sikt kan ej erhållas genom att systematiskt delta i nyemissioner i syfte att dra fördel av lämnad rabatt. Deltagande i nyemissioner av offensiv art resulterar i högre avkastning, dock fortfarande ej positiv. Rabatten som erbjuds vid deltagande i nyemission kan kopplas till emissionens kvalitet, stor rabatt resulterar i sämre avkastning än liten rabatt. Genomförs nyemissionen i en börsuppgång påverkar detta avkastningen positivt. Branschtillhörighet och skuldsättningsgrad påverkar båda avkastningen efter genomförd nyemission. Signifikant överavkastning kan nås genom en kombination av undersökta variabler vid olika holdingperioder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)