Innovation Capability at Electrolux : Screening of innovation challengesand development of action plan

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Lina Torell; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta Examensarbete studerar innovationsarbetet i ett team på Electrolux som verkar inomForskning och Utveckling (FoU). Studien strävar efter att identifiera innovationsutmaningaroch aktiviteter i syfte att öka innovationsförmågan inom teamet. Den metod som tillämpas istudien är samma som används i PIEp’s Innovationspilots process. PIEp (Product InnovationEngineering program) är ett svenskt forsknings- och förändringsprogram som syftar till attöka innovationsförmåga hos människor och organisationer. Metodiken som används ärindelad i en genomlysning av företagets innovationsarbete och initiering av enförändringsprocess. Den första delen är en analys som utförs genom enkäter och intervjuer föratt ge en bild av företagets nuvarande innovationsförmåga. Baserat på analysen tas enförändringsprocess fram i form av en handlingsplan i samråd med företaget genom enworkshop. Syftet med workshopen är att involvera FoU-teamet i framtagandet avhandlingsplanen som kommer att ligga till grund för förändringen och omfattar aktivitetersom möter innovationsutmaningarna, mål för aktiviteterna och ansvariga personer i teamet förvar aktivitet.Resultatet från analysen visar att det upplevda kreativa klimatet i Electrolux varierar mycketmellan olika regioner och att det klimatet på Electrolux i Stockholm upplevs mycket kreativt.Ytterligare framgick det av analysen att de största innovationsutmaningarna är tvärfunktionellintegration och integration mellan regioner.Nio aktiviteter med mål definierades tillsammans med FoU-teamet under workshopen, allafokuserar på att öka förmågan av tvärfunktionell integration och integration mellan regioner.Nästa steg för teamet är att implementera handlingsplanen, utföra de definierade aktiviteternaoch utvärdera om målen uppnåtts. För att skapa en mer kraftfull effekt kan samma processanvändas på fler FoU-team på Electrolux.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)