SKOLLEDARE I SKOLKULTUR

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Rebecka Nilsson; [2021-06-21]

Nyckelord: skolkultur; skolledarskap; organisationskultur;

Sammanfattning: Syfte: Studien intresserar sig för dilemmat som uppstår när det i skolledarens uppdrag ingår att etablera en god lärandekultur på sin enhet samtidigt som organisationsteori gör gällande att organisationens befintliga kultur i hög grad styr medlemmarnas agerande. Det finns sen tidigare belägg för att skolledare kan lyckas ändra på kulturer, hur dessa kan se ut och hur skolledare gör för att driva förändring men det saknas forskning kring hur balansakten egentligen går till mellan att vara deltagare och förändringsledare. Studiens syfte är att undersöka vilka strategier skolledare använder sig av för att balansera i arbetet med att leda kulturförändringar inom kulturer som de själva är deltagare i.Teori: Studien grundar sig på organisationsteorins symboliska perspektiv (Boleman, Deal & Holmqvist, 2019) som betraktar organisationer som komplexa föränderliga fenomen där aktörer och processer ömsesidigt påverkar varandra. Organisationskultur är ett centralt begrepp och förstås i studien som det system av underliggande, förgivettagna antaganden som gruppen gör i begripliggörandet av fenomen som de stöter på.Metod: Jag använder mig av en kvalitativ metod där empiriskt material inhämtas med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade forskningsintervjuer och analyseras tematiskt. Resultat: Studien identifierar fyra huvudstrategier som skolledare använder för att balansera i spänningsfältet mellan befintliga och önskvärda kulturer. Dessa fyra begreppsliggörs som: ingå kulturallianser, simulera deltagande, kalla in externt stöd och slutligen rekognoscera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)