Beslutsträd som beslutsstöd vid gallring av skog

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Viktor Tallroth; Markus Wallin; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftade till att undersöka hur beslutsträd fungerar som ett beslutsstöd vid ett givet praktiskt fall. Det givna praktiska fallet bestod av beslutsproblem gällande gallring av skog, där frågan var att gallra eller att inte gallra? Beslutsträd som beslutsstöd användes och granskades av en ekonomisk rådgivare inriktad på skogsbruk och denne fick dessutom svara på frågor gällande förståelsen av beslutsträdets komponenter. Pilottestet indikerade att den ekonomiska rådgivaren inte behövde någon omfattande inläsning för att kunna använda sig av beslutsträdets principer, dock fanns det svårigheter i att förstå förväntat nyttovärde. Studiens beslutsträd som hade kompletterats med insektsskador bedömdes av den ekonomiska rådgivaren kunna fungera som beslutsstöd. Ett beslutsstöd där den ekonomiska rådgivaren enkelt kunde mata in olika uppskattningar utifrån aktuellt skogsbestånd. Ett behov som den ekonomiska rådgivaren fann nödvändigt var att beslutsträdet förslagsvis skulle ha en tillhörande rapportdel som skulle kunna presenteras för skogsägare. Förklaringen till behovet baserades på att beslutsträd som diskussionsunderlag ansågs bli för avancerat för en skogsägare att förstå. Beslutsträdet som hade kompletterats med insektsskador visade att handlingsalternativet gallra är beslutet som bör fattas om vi utgår från den ekonomiska rådgivarens antagna skogsbestånd. Sannolikhets- och nyttovärdena i beslutsträdet grundade sig på personliga bedömningar från skogsexperter på skogsbolag samt från en ekonomisk rådgivare vilket innebar att dessa sannolikhets- och nyttovärden skulle kunna skilja sig om andra experter hade tillfrågats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)