Kvinna 50+ och Arbetslös: en kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Äldre människor har det tufft på arbetsmarknaden. Ny kompetens slår ut erfarenhet, vilket innebär att en människa över 50 år som förlorat eller vill byta arbete, har svårt i konkurrensen med yngre. I tidigare forskning om arbetslöshet har kvinnors upplevelser fått stå i skymundan för olika grupper av män och ungdomar. Därför är syftet med det här arbetet, att mot bakgrund av relevant forskningslitteratur, undersöka hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år upplever och hanterar sin situation. Fokus i arbetet ligger på vilka olika upplevelser och sätt att hantera situationen som man finner hos kvinnorna. På olika arbetsförmedlingar har ett antal kvinnor tillfrågats om de vill ställa upp på intervju. Intervjun har genomförts i eller i anslutning till arbetsförmedlingarnas lokaler, utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Utifrån intervjupersonernas berättelser och tidigare forskning har olika teman varit centrala. Dessa är: ekonomi, tid & fritid, samt bemästring. Varje tema innehåller undergrupper. Mitt empiriska material visar att ekonomin är det mest centrala i situationen som arbetslös. Försämrad ekonomi innebär att avstå mycket av sin tidigare livsstil då många aktiviteter kostar pengar. Andra orsaker till en lägre aktivitetsnivå är svårighet att strukturera dagen och få tiden att räcka till, samt att välbefinnandet sjunker och lusten att aktivera sig minskar. Möjligheten att kunna använda och utveckla sina färdigheter kan till viss del ges genom en aktiv fritid. Samtidigt kan man vara omotiverad att vara aktiv på fritiden, om man inte tycker att det ger något. En aktiv fritid kan också vara ett sätt att hantera situationen, för att lösa problemet av att inte ha något att göra. Aktivt jobbsökande och att vidareutbilda sig är andra problemfokuserade bemästringsstrategier. Emotionella strategier används genom att peppa sig själv, tänka positivt, samt att förändra sina förväntningar. Avslappning är ett sätt att tillfälligt slippa tänka på problemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)