Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I samband med läroplansrevideringen 2017 är programmering en del av det obligatoriskaämnesinnehållet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket2018). Sedan höstterminen 2018 gäller den reviderade utgåvan som styrdokument förverksamma lärare. Tidigare forskning, framförallt ur internationellt perspektiv, harindikerat på en osäkerhet hos lärare kring införandet av programmering i undervisningen.Ett perspektiv som dock sällan belysts i tidigare forskning, kopplat till programmering, ärlärarstudenters attityder till implementeringen. Vi undrade därför hur lärarstudentersattityder till implementeringen av programmering såg ut. För att undersöka detta har enenkätstudie bland studenter med ämnesbehörighet inom NO/teknik vid Malmö universitetgenomförts.Utifrån Ajzens (2005) teori, Theory of Planned Behavior, har resultatet analyserats ochvisar att föreställningar om den upplevda kontrollen och föreställningar om normen haren stor påverkan över lärarstudenternas attityder kring programmering. Analysen avresultatet visar även att studierna har en stor påverkan på attityderna kring programmeringdå studenter från termin 4, 6 och 8 har svarat varierat i enkäten men efter tydliga mönsterberoende av termin där studiegången i vissa fall påverkar attityden positivt medan den iandra fall tenderar att påverka attityden negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)