Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I samband med läroplansrevideringen 2017 är programmering en del av det obligatoriska ämnesinnehållet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket 2018). Sedan höstterminen 2018 gäller den reviderade utgåvan som styrdokument för verksamma lärare. Tidigare forskning, framförallt ur internationellt perspektiv, har indikerat på en osäkerhet hos lärare kring införandet av programmering i undervisningen. Ett perspektiv som dock sällan belysts i tidigare forskning, kopplat till programmering, är lärarstudenters attityder till implementeringen. Vi undrade därför hur lärarstudenters attityder till implementeringen av programmering såg ut. För att undersöka detta har en enkätstudie bland studenter med ämnesbehörighet inom NO/teknik vid Malmö universitet genomförts. Utifrån Ajzens (2005) teori, Theory of Planned Behavior, har resultatet analyserats och visar att föreställningar om den upplevda kontrollen och föreställningar om normen har en stor påverkan över lärarstudenternas attityder kring programmering. Analysen av resultatet visar även att studierna har en stor påverkan på attityderna kring programmering då studenter från termin 4, 6 och 8 har svarat varierat i enkäten men efter tydliga mönster beroende av termin där studiegången i vissa fall påverkar attityden positivt medan den i andra fall tenderar att påverka attityden negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)