”Att leta efter en nål i en höstack kräver ficklampa, god hörsel och tålamod” En kvalitativ studie om hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när de tar emot föräldrar i behandling för alkoholproblem

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när föräldern sökt behandling för alkoholproblem. Studien besvarade hur de professionella tänker om barns behov av information om den vuxnes behandling, hur de upplever att det är att tala med föräldrarna om barns behov och om de noterat att barnen gagnats av föräldrarnas behandling samt vilka erfarenheter de har av att föräldrarna talar med sina barn om behandlingen och alkoholproblemen. Det är en kvalitativ studie där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts. Tematisk Analys har använts för att strukturera materialet och besvara frågeställningarna. Temana som blev synliga var komplexitet, medvetenhet om ansvar och bärande tillit. Resultatet visade att samtalsbehandlarna tänker att barns behov av information kring förälderns alkoholproblem är viktigt. Föräldraskap och barns behov är självklara samtalsämnen i behandlingen av den vuxnes alkoholproblem. Deras upplevelser är att det behövs medvetenhet, enträgenhet och tålamod för att ständigt utmana föräldrarna att göra problemen talbara och att förälderns förtroende och tillit är central för att kunna tala om barnens behov av information. Samtalsbehandlarna erfar att det vanligaste är att det inte talas med barnen hemma varför föräldrarna behöver konkret och psykoedukativt stöd för att information ska nå barnet. Det är dock alltid svårt att veta om eller på vilket sätt barnen nås av informationen. Samtalsbehandlarna får återkoppling av föräldrarna att det är lugnare hemma och i skolan och noterar härigenom att barnen gagnats av förälderns behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)