Organisationskultur – Varför bry sig? En kvalitativ studie om hur mellanchefer påverkar och prioriterar organisationskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Organisationskultur diskuteras idag i allt större utsträckning och anses vara en avgörande faktor till organisatorisk framgång. Organisationskultur kan för anställda skapa utrymme för självständighet, personlig utveckling och delaktighet samtidigt som det möjliggör för organisationer att bemöta utmaningar som följer av en allt mer föränderlig miljö. Mellanchefer innehar i sin tur en avgörande roll när det kommer till att översätta, förmedla och skapa mening för sina anställda kring organisatoriska frågor såsom just organisationskultur. Med sina intermediära positioner måste mellanchefer agera både som språngbräda mellan högre ledning och operativ verksamhet samtidigt som de kontinuerligt får utstå påfrestningar från flertalet olika intressenter. Som ett resultat av detta i kombination med ett större ansvar kring både det dagliga arbetet och organisationens långsiktiga utveckling kan det hända att andra frågor som exempelvis berör hur organisationskultur konkretiseras och hanteras i det vardagliga arbetet bortprioriteras.Syftet med denna studie var att undersöka och skapa ytterligare förståelse för hur mellanchefer kan påverka organisationskultur samt hur möjligheterna ser ut att prioritera begreppet och dess praktiska innebörd i det vardagliga arbetet. För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet utfördes en fallstudie med en kvalitativ forskningsansats. Empiri samlades in genom intervjuer av medarbetare och mellanchefer på Volvo Cars. Av studien framgick att mellanchefer i allra högsta grad kan påverka organisationskulturen både avsiktligt och oavsiktligt genom diverse fenomen. Samtidigt framgick det dock att mellanchefers potentiella möjlighet till kulturell påverkan till stor del regleras och begränsas. Detta styrs i sin tur dels av mellanchefens möjlighet att lägga tid och energi på dessa fenomen i det vardagliga arbetet, men också deras generella kunskap kring begreppet och den individuella prägel man som mellanchef sätter på kulturen genom sin kunskap och inställning till de fenomen som anses ligga till grund för skapande, bibehållande och förändring av organisationskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)