Utmaningar i utvecklingen av social hållbarhet i små och medelstora företag

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Hållbarhetsarbetet har blivit allt viktigare för företag idag. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre viktiga aspekter: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten är idag inte lika långt utvecklad som den ekologiska hållbarheten och det saknas strategier för hur det sociala hållbarhetsarbetet ska etableras i små och medelstora företag. Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen kring hur små och medelstora företag i Sverige arbetar med social hållbarhet. Vidare ämnar studien att föreslå strategier, arbetssätt och aktiviteter som passar små och medelstora företag och bidra till utvecklingen av social hållbarhet. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär med en del kvantitativ data och grundar sig i 101 företag som har deltagit i intervjuer angående hur de arbetar med social hållbarhet. Det empiriska materialet har samlats in genom strukturerade intervjuer och tillsammans med tidigare forskning ligger det till grund för vår analys. Slutsats: För att öka det sociala hållbarhetsarbetet inom små och medelstora företag i Sverige krävs en mer tydlig definition av social hållbarhet vilket leder till en ökad kunskap. Vidare krävs det strategier som är utvecklade och anpassade utefter små och medelstora företags behov och resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)