Tillkännagivandet av nyemissioner : Abnormal avkastning och faktorer som påverkar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ellen Pettersson; Yusef Fröbom; [2019]

Nyckelord: Abnormal avkastning; nyemission;

Sammanfattning: Det finns flera studier på hur aktiemarknaden reagerar vid tillkännagivandet av nyemissioner och resultaten är blandade beroende på vilken aktiemarknad det är som undersöks. Syftet med studien är att undersöka om det uppstår någon abnormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission för företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Vidare undersöker studien hur företagsstorlek, serieemittering och bakomliggande motiv påverkar den abnormala avkastningen.  Resultatet visar att det finns en negativ abnormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission samt att företagsstorlek har en positiv påverkan på den abnormala avkastningen vid tillkännagivandet av en nyemission. För serieemittering och bakomliggande motiv finner studien inget statistiskt samband med den kumulativa abnormala avkastningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)