BARNS INFLYTANDE PÅ INOMHUSMILJÖN I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie ur förskollärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att fördjupa kunskapen om hur förskollärare främjar barns inflytande på inomhusmiljön i förskolan. Vi undersökte hur begreppet barns inflytande tolkas, hur förskollärare arbetar med barns inflytande på inomhusmiljön samt möjligheter och hinder med arbetet kring inflytande i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare som vi därefter har analyserat med tidigare forskning inom ämnet. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån våra forskningsfrågor. Studien resulterade i att informanterna anser att alla barn har rätt att bli hörda och respekterade, samt att de har rätt till inflytande på förskolan. Det är viktigt att barnen får vara med och påverka sin egen vardag och skapa en gemenskap genom att uttrycka sina tankar och åsikter. En slutsats vi har dragit är att det är viktigt att förskollärare är lyhörda och närvarande för barns åsikter, intressen, behov och anpassa verksamheten utifrån barngruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)