Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

Sammanfattning: Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. Interventioner som inkluderar kost och/eller fysisk aktivitet har testats föratt åstadkomma viktminskning efter graviditet, med varierande resultat. Kosten är denviktigaste komponenten för viktminskning och kostkvalitet och val av livsmedel kanvara en viktig del av kosten.Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka intaget av olika livsmedel hos kvinnormed övervikt eller fetma efter graviditet och analysera förändringar i livsmedelsvalefter en 12 veckor kostintervention samt 1 års uppföljning.Metod: 110 kvinnor i Sverige med övervikt eller fetma efter graviditet randomiserades till enkostinterventiongrupp eller kontrollgrupp. Kostgruppen fick en 12 veckor långintervention som fokuserade på fyra kostråd, baserade på Nordiska Näringsrekommendationerna2012, som ämnade åstadkomma viktminskning och innefattadeäven strategier för beteendeförändring och genomfördes via ett möte med en dietist.Kostintaget hos båda grupperna uppskattades med hjälp av en 24-h intervju vid de tretillfällena baslinje, 12 veckor och ett år. Kostintaget kategoriserades sedan i tiolivsmedelsgrupper samt förändringar i intaget analyserades och jämfördes mellangrupperna.Resultat: Vid baslinjen bidrog potatis/spannmål, mjölkprodukter samt sötsaker och salta snacksmed den största andelen energi av det totala dagliga energiintaget. Vid interventionensslut hade kostgruppen ökat sitt intag av grönsaker (P = 0,046) samt minskat sitt intag avsötsaker och salta snacks (P = 0,024) signifikant mer än kontrollgruppen. Viduppföljningen efter ett år observerades inga skillnader i förändringar av livsmedelsvalmellan grupperna, dock hade båda grupperna ett signifikant minskat intag av sötsakeroch salta snacks jämfört med baslinjen.Konklusion: Resultatet i den här studien pekar på att en 12-veckors kostintervention kanåstadkomma förändring på kort sikt i livsmedelsval som stämmer överens medinterventionens kostråd, men förändringarna är svåra att upprätthålla efter 1 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)