Kommunikation som främjar placeboeffekt : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är betydande för den mellanmänskliga relationen som i sin tur är grunden för omvårdnad. Forskning visar att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan främja hälsa och lindra lidande. Evidens om hur kommunikation påverkar hälsan genom placebo- eller noceboeffekt är relativt outforskat eftersom resultat är svåra att mäta. Placebo rör inte enbart “sockerpiller” utan omfattar olika former av psykologisk stimulans som aktiverar fysiologiska processer. Syfte: Syftet var att sammanställa evidens för vilka kommunikativa åtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att öka placeboeffekt samt minska noceboeffekt. Metod: Litteraturöversikt baserad på elva kvantitativa artiklar. Resultat: Hälsofrämjande kommunikativa åtgärder kan sammanfattas med ett positivt ordval, en varm kommunikationsstil och fysisk beröring. Kommunikation som främjar placeboeffekt minskar patientens puls, blodtryck, ångest och smärta samt ökar själveffektivitet, belåtenhet, tro på sin egen prestationsförmåga samt förväntan på behandlingsresultat. Fysisk beröring som separat åtgärd håller även patientens oxytocin-nivå stabil och ger ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande samt fysisk och psykisk komfort. Konklusion: När sjuksköterskan är medveten om sitt sätt att kommunicera med patienten kan det öka placeboeffekten och främja hälsa genom att välja en varm kommunikationsstil, ge fysisk beröring samt att välja positiva ord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)