Valutariskhantering - En fallstudie om IMPX

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ludvig Ohlin; Anton Jansson Landerin; [2019-02-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Rapporten är en fallstudie om företaget IMPX, som är ett pseudonym för ett verkligt företag.Syftet är att undersöka de kostnader hedging kan innebära för studieobjektet och hurhedgingens inverkan kan kompensera för dessa. Studien är indelad i två områden – hedgingenskostnader och hedgingens inverkan på en verksamhet. I rapporten analyseras båda områdenaför att besvara om hedgingens inverkan på företaget kompenserar för kostnaden somtillkommer. Kostnaderna undersöktes genom att jämföra företagets kostnader för inköp av euroför räkenskapsåren 2009/2010 till 2017/2018 med framräknade utfall för trevalutahedgingstrategier. Hedgingens inverkan studeras genom en litteraturdiskussion somkopplades samman med empiri. Studien kommer fram till att hedging är kostsamt och att dettill stor del förklaras av höga transaktionskostnader. Studien visar även på att hedging har enpositiv påverkan på en verksamhet och att företag inte bör spekulera i valutakursförändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)