Äldres erfarenheter av ensamhet : En allmän litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Fanny Ullenius; Sara Wahlstedt; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Ensamhet är en subjektiv känsla. Påtvingad ensamhet är ett lidande som hälso- och sjukvården behöver hantera för att främja hälsa. Det finns samband mellan ensamhet och den fysiska och psykiska hälsan. Ensamma äldre löper högre risk att drabbas av somatiska och psykiska sjukdomar än de som inte anser sig ensamma. Problem: För att förhindra risker som ensamhet kan medföra behöver äldres erfarenheter av ensamhet beskrivas. Sjukvården spelar en viktig roll i att nå ensamma äldre men vårdpersonalen uttrycker att ensamhet hos äldre ofta förbises. Syfte: Syftet är att beskriva äldres erfarenheter av ensamhet. Metod: Allmän litteraturöversikt där åtta kvalitativa, en mixad metod och en kvantitativ artikel analyserats. Resultat: Erfarenhet av ensamhet beskrivs i samband med relationers betydelse och fysiska och psykiska förändringar. Kvaliteten på relationer och åldersrelaterade förändringar hade direkt koppling till erfarenhet av ensamhet. Slutsats: Äldre uttrycker övervägande negativa erfarenheter av ensamhet men även en frihet i att få tid till mental och kroppslig vila. Ensamhet beskrivs som något skamfyllt och svårt att prata om och det påverkar det dagliga välmåendet. Det ligger en utmaning i att uppmärksamma och hantera äldres ensamhet för sjukvården för att förhindra de risker som ensamhet kan leda till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)