Pedagogers uppfattning om konflikter och konflikthantering i skolans tidigare årskurser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Denna studie handlar om att ta reda på hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser på konflikter ideras elevgrupp, vad som orsakar konflikter samt hur de hanterar dessa.Det som också uppmärksammas i studien är om pedagogerna anser att deras strategier ochmetoder ger resultat i deras arbete med konflikthantering. Vi genomförde undersökningen på treolika skolor med sex pedagoger, två pedagoger på varje skola. Vi använde oss av en kvalitativundersökning där vi intervjuade pedagogerna för att kunna besvara våra frågeställningar.Utifrån undersökningen har vi kommit fram till att konflikt är ett brett begrepp. För alla deintervjuade pedagogerna betyder konflikt i princip samma sak nämligen att det uppstår enkonflikt när man inte kan komma överens. Däremot när pedagogerna skulle förklara begreppetuttryckte de sig på olika sätt) Alla pedagoger upplever konflikter varje dag och det främstaredskapet de använder sig utav när de handskas med konflikter är samtal och dialog. När detgäller orsaker till konflikter anger pedagogerna flera bakomliggande orsaker till dem.I vårt arbete har vi valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella teori. I denna teori förklararVygotskij hur vi socialiseras till människor genom att tillägna oss gemensamma kunskaper ochatt det viktigaste redskapet i denna process är språket. 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)