Njurbiopsi : En nationell inventering av förberedelser och eftervård

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Njurbiopsi tas för att ställa diagnos och för behandlingskontroll av flera njursjukdomar. En del av sjuksköterskans arbete att förbereda och övervaka patienter. Njurbiopsi är förenat med risken att drabbas av en blödning vilken kan vara livshotande. I Sverige tycks vården vid njurbiopsi skilja sig åt mellan olika sjukhus. Det saknas en systematisk sammanställning av praxis. Syfte: Att beskriva och jämföra aktuellt forskningsläge med svensk praxis samt beskriva sjuksköterskans roll och kompetensbehov vid njurbiopsi. Design och metod: Mixed method approach. Dels en litteraturgenomgång vilken syftade till att identifiera viktiga faktorer vid njurbiopsi dels en inventeringsdel där rutindokument samlades in från svenska njurmedicinska avdelningar. Resultat: Vården kring njurbiopsi har visat sig vara komplex. En mängd värden samlas in före och efter njurbiopsi genom blodprovtagning och andra mätvärden. Det åligger sjuksköterskan att bedöma dessa värden och vid behov konsultera läkare. Det tycks dock råda oklarheter kring vilka åtgärder som har betydelse för komplikationsfrekvensen. Slutsats: Av de insamlade rutindokumenten är det endast ett fåtal som tillhandahåller beskrivningar av hur insamlad information ska tolkas och de utgör således ett svagt handlingsstöd i arbetet för sjuksköterskan som vårdar patienter som genomgår njurbiopsi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)