Ystads kommun samlastning från outsourcing till insourcing

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Sveriges befolkning ökar ständigt men även leveranserna av varor ökar ständigt. Dettaresulterar att mer press sätts på kommunerna att forma väletablerade transportrutter. Däravhar vissa kommuner i Sverige lagt fokus på att forma dessa rutter och göra de mer effektivaför befolkningen och även öka vinsterna för företagen som står för leveranserna av godset.I denna studien har vi fokuserat på Ystads kommun och hur de har utvecklat sin strategi föratt uppnå dessa mål. En möjlig lösning för att effektivisera transportsystemet har varit attupprätta samlastning av gods. Huvudsyftet med denna studien är att se effekterna medsamlastningsprojekt inom Ystad kommun. För att kunna fullfölja vårt syfte har vi valt attintervjua olika individer som har en viktig roll inom transportsektorn i Ystad men äventidigare forskning som ger exempel av effekter som samlastningscentraler haft. En viktig delvar även samlandet av information från Ystad kommuns egna hemsida.Den teoretiska referensramen fick vi från vårt universitets egna sökmotor där vi hittade vårateorier med hjälp av nyckelord såsom “joint loading” och “co- loading”. Teorierna som vi harvalt har hjälpt oss genom vår undersökning och att besvara syftet. Eftersom denna studien ärav kvalitativ form har våra intervjuer utförts med tre individer som har en hög position inomtransportsektorn i Ystad. Den empiriska datan i kombination med våra teorier gav osstillräckligt med kunskap för att utföra en analys och presentera vårt resultat.Resultatet som vi presenterade indikerar att den miljömässiga aspekten fick en stor positivpåverkan där även företagen som hade implementerat en samlastningscentral fick en markantökning av sina vinster.Nyckelord: Samlastning, Samlastningscentral, effekt, miljöaspekt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)