"Är Det Så Svårt Att Bara Stanna Hemma?!" En kvalitativ intervjustudie om hur Millennials och Baby Boomers upplever vardagslivet i en pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa två generationer har anpassat sig till restriktionerna kopplade till Covid-19, och vilka områden i livet som har varit mest samt minst påverkade. Den teoretiska delen av denna uppsats är inriktad på Anthony Giddens och Ulrich Becks Risksamhällesteorier, Giddens Struktureringsteori och processen för globalisering. Det moderna samhället struktureras alltmer, och påverkas alltmer, av nya riskegenskaper som inte funnits tidigare. I denna studie skriver jag om hur riskerna med globalisering inte bara påverkar de största systemen, såsom den ekonomiska ordningen, utan också enskilda medborgares personliga liv. Här har jag valt att zooma in på just det, de intima och personliga aspekterna av intervjudeltagarnas liv, ljuset av Covid-19-pandemin. Resultaten baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre individer från generationen Millennials och tre individer från generationen Baby Boomers. Studien visar att båda generationerna har anpassat sig väl till Covid-19-begränsningarna, men att Millennials har drabbats av vad som kan uppfattas som allvarligare konsekvenser av dessa begränsningar än Baby Boomers. Detta beror mycket på att de “största” livshändelserna som normalt inträffar i detta skede av livet nu har satts på paus eller avbrutits på grund av Covid-19. Den äldre generationen har inte upplevt lika stora avbrott i deras planer eller vardagliga rutiner. Inte heller har stora livshändelser avbrutits eller skjutits upp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)