En intervention inom positiv psykologi om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande och förbättra arbetsförhållanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Uppsatsen syftade till att skapa och testa ett enkelt verktyg att använda inom organisationer för att öka anställdas välbefinnande och förbättra upplevelsen av psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Med teoretisk utgångspunkt i positiv psykologi skapades en tre veckor lång arbetsplatsintervention. De 32 deltagarna var administrativ personal hos en politisk organisation indelade i en experimentgrupp och en kontrollgrupp med för- och eftermätning. I interventionen fick deltagarna i experimentgruppen hitta och utveckla sina fem mest framträdande karaktärsstyrkor enligt mätinstrumentet Values in Action Inventory of Strengths. Välbefinnande och arbetsförhållandena mättes med en kombination av mätinstrumenten Ryff’s psychological well-being scales och QPSNordic. Frågeställningen var: Går det att öka välbefinnandet och förbättra arbetsförhållanden genom att förstå och utveckla karaktärsstyrkor?. Resultaten gav inget stöd för första hypotesen: välbefinnandet ökar och upplevelsen av arbetsförhållandena blir bättre genom att individen fokuserar på sina fem toppstyrkor. Resultaten gav heller inget stöd för andra hypotesen: det finns ett positivt samband mellan högre grad av engagemang och åtagande att arbeta med sina toppstyrkor samt en högre grad av välbefinnande och en mer positiv upplevelse av arbetsförhållanden. Resultaten belyste svårigheten med att skapa engagemang och åtagande hos deltagarna för att få dem att arbeta med sina toppstyrkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)