I strävan för en likvärdig skola : En kvalitativ studie om skolsegregation i Göteborgs stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Noman Noore; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolsegregation är ett växande samhällsproblem. Skillnaden mellan skolor har ökat. Denna studie har som avsikt att undersöka hur Göteborgs stad arbetar för att motverka skolsegregation. Studien har genomförts via en kvalitativ textanalys av samtliga nämndehandlingar tillhörande grundskolenämnden mellan januari 2020 - juni 2020. Metoden har haft en stor inverkan på analysen. Det är med hjälp av denna metod och dess metodologiska analysverktyg som problemområdet analyserats i syfte att undersöka vilka orsaker och lösningar som kommunen presenterar. Uppsatsen grundar sig på tidigare forskning och teorier kring skolsegregation utifrån ett strukturellt och individuellt perspektiv. Ett analysschema har utformats för att lättare kunna analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att kommunen i likhet med tidigare forskning anser att det är främst samhälleliga strukturer som bidrar till att skolsegregationen har ökat. De främsta orsakerna anses vara boendesegregation och valfrihet inom skolan. Kommunen presenterar ett antal föreslagna lösningar och konkreta åtgärder. Dessa består av omorganisering, nybyggnation, ombyggnation och effektivare ledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)