Digitalisering i förskolan : Förskollärares föreställningar om arbetet meddigitala verktyg i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Digitaliseringen i vårt samhälle är under ständig utveckling och användningen av digitala verktyg ökar dagligen. Förskolans arbete med digitala verktyg blir därför betydelsefullt. Utifrån detta har föreliggande studie haft som syfte att undersöka hur förskollärare förhåller sig till arbetet med digitala verktyg i förskolan samt vilka förutsättningar de ges till den digitala undervisningen. Studien utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer har använts för att få förståelse för förskollärarnas föreställningar om den digitala undervisningen i förskolan. Pragmatismen och hermeneutiken har präglat denna studie då vi har studerat och tolkat förskollärarnas erfarenheter och kunskaper. Det framkommer i studiens resultat att de digitala läroplansmålen upplevs som svåra att ta sig an och att det önskas mer stöd i den digitala undervisningen. Detta bidrar i sin tur till att det digitala arbetssättet och förutsättningar till det skiljer sig åt i arbetslagen och i de olika verksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)