Riskhantering vid infrastrukturbyggande : En fallstudie från ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra

Detta är en Master-uppsats från KTH/Jord- och bergmekanik

Sammanfattning: En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. Sverige investerar i runda tal 100 miljarder kronor i byggande, drift och underhåll av infrastruktur varje år. För att effektivisera investeringarna är det viktigt att lösningar, samverkan och ledarskap går hand i hand. Stora infrastrukturprojekt innebär stora risker. Vid bygget av en väg ingår många anställda och arbetsområden med byggmaskiner, kranar och sprängämnen som kan påverka markförhållandena på plats. Därmed är identifiering, bedömning och prioritering av risker viktigt för att inte förlora greppet om säkerheten i projektet. Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva riskhanteringen i ett pågående infrastrukturprojekt som utförs av NCC Infrastructure inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra. Genom att samla data från litteratur och information på plats har problem och effektiviseringsmöjligheter sammanställts. Examensarbetet kan användas för att sprida förståelse för att risktänkande är en viktig del i strävan mot lönsamhet i ett projekt. Studien är utfört som ett examensarbete. Omfattningen är 30 högskolepoäng (motsvarar 20 veckors heltidsstudier) och begränsar därför omfattningen av studien i tid. De risker som valts ut från det pågående projektet Hjulsta Norra är ett begränsat antal som är prioriterade som de viktigaste. Som underlag till prioritering av risker i studien användes en litteraturundersökning samt intervjuer. Avgränsning av studien är produktionsskedet, vilket inriktar sig på de risker som uppkommer under byggprocessen i ett större infrastrukturprojekt. Det är hanterat ur entreprenörens perspektiv. De urval av intervjupersoner som har gjorts är en liten del av de som är inblandade i projektet och området. Därmed är det inte alltid möjligt att få med all information och erfarenhet som existerar. Utvald riskprocess och riskanalysmetod är förenklad och visar därför inte detaljerade faser som kan ha en extra verkan på resultatet. På grund av avgränsningar är det inte möjligt att identifiera och analysera alla risker i projektet. Studien visar att riskhantering är viktigt i stora infrastrukturprojekt. Det kan vara en avgörande faktor för hur lyckade inplanerade aktiviteter blir för slutresultatet. För att nå framgång behöver identifiering av miljömässiga, tekniska och organisatoriska risker göras. En annan viktig faktor är hur samarbetet mellan beställare och entreprenör fungerar i ett projekt och under produktionsskedet. En framtida utveckling av riskhanteringen i stora infrastrukturprojekt föreslås inriktas mot att skapa en bra organisation och samarbete mellan beställare och entreprenör i byggskedet. Riskhantering bör vara en naturlig del i projektstyrningen. Fortsatta studier bör därför inriktas mot att utveckla ett enkelt och produktionsanpassat system för riskhantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)