Att bemöta patienter med förvrängd verklighetsuppfattning : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. Bildandet av en terapeutisk relation är en stor del i vården av psykiskt sjuka patienter och för att en sådan relation ska uppstå kan bemötandet vara en del av detta. Sjuksköterskan har ett ansvar att värna om patienten och ha en god inställning till vård då psykiskt sjuka patienter är sårbara, detta för att göra dem mer benägna att våga öppna sig och kunna delta aktivt i behandlingen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar bemötandet av patienter med förvrängd verklighetsuppfattning. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Huvudresultat: I resultatet framkom att bemötandet påverkades av flera aspekter. Engagemang, relationsbyggande och organisation påverkade bemötandet av patienter med förvrängd verklighetsuppfattning på olika plan. Att finnas till för patienterna och att vara öppen i kommunikation ledde till en förbättrad relation. Vidare betonas vikten av att ha tillräckligt med tid och tillräckligt god utbildning för att kommunicera med dessa patienter. Slutsats: Bemötandet är en central del av psykiatrisk vård. Utbildning och kompetens på arbetsplatsen styrker sjuksköterskor och ger dem en god grund att bemöta patienter. Ett jämlikt, öppet förhållningssätt till patienter styrker relationen mellan patient och sjuksköterska och ger förutsättningar för en god vård. Vidare utveckling av sjuksköterskors erfarenheter kan ge bättre förutsättningar för sjuksköterskor att bemöta och vårda psykiskt sjuka patienter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)