Särskilt begåvade elever: En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Åse Bengtsson; Emma Kylhov; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Alli KlappExaminator: Göran SöderlundRapport nr: HT18-2910-285-SPP610Nyckelord: Särskild begåvning; Stödmaterial; DiskursSyfte:Syftet med denna studie är att belysa vilka innebörder som Skolverketsstödmaterial tilldelar särskilt begåvade elever utifrån hur innehållet är konstruerat och hur de särskilt begåvade eleverna framställs.Med utgångspunkt i syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar:● Hur beskrivs särskilt begåvade elever i Skolverkets stödmaterial omsärskilt begåvade elever? Vilka diskurser framkommer på textnivå?● Hur skrivs de särskilt begåvade elevernas behov fram i Skolverketsstödmaterial om särskilt begåvade elever i den diskursiva praktiken?Teori & metod:Utgångspunkten för studiens teoretiska ansats är socialkonstruktivismen vilkendiskursanalys som forskningsteori kan anses grundas på. Utifrån kritiskdiskursanalys som metod behandlas studiens empiri: Skolverkets stödmaterialom särskilt begåvade elever. Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvadeelever består av 11 delar som tillsammans utgör en helhet. Stödmaterialet hartagits fram på uppdrag av regeringen med syfte att förbättra skolors arbete medatt främja särskilt begåvade elevers lärande och kunskapsutveckling. Studienbehandlar hur språket i Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade eleverbeskriver de särskilt begåvade eleverna och därmed konstruerar uppfattningar om dem. Resultatet har analyserats utifrån texten med fokus på hur särskilt begåvade elever beskrivs. Resultatet har även granskas utifrån en analys av den diskursiva praktiken. Det innebär en analys av hur Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever konsumeras och produceras.Resultat: Resultatet av studien är att diskursen om särskilt begåvade elever som den framkommer i Skolverkets stödmaterial är mångtydig med flertalet tolkningsmö

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)