Åtkomliga bostäder i Norden : En litteraturstudie i hur de nordiska länderna tillhandahåller bostäder till låg- och medelinkomsttagare

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Idag är det dyrt och svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Norden då det både är höga marknadspriser och långa köer till vissa marknadssegment, detta blir speciellt ett problem för de mer resurssvaga hushållen. Åtkomliga bostäder handlar om hur man genom olika modeller kan tillhandahålla bostäder till överkomligt pris för låg- och medelinkomsttagare. Dessa bostäder är inte speciellt inriktat på missgynnade grupper, till exempel drogmissbrukare eller de med svåra psykiska problem, utan de grupper där problemet endast är en låg inkomst. Det kan alltså handla om unga vuxna, immigranter, studerande eller hushåll med lägre inkomster. Begreppet åtkomlig bostad är dock relativt då två hushåll med samma inkomst kan ha olika utgifter beroende av bland annat hushållets och bostadens storlek och vart bostaden är belägen. Det samma gäller synen på vad som är en åtkomlig bostad då den kan variera både mellan städer och länder.  Denna litteraturstudie utfördes för att undersöka hur de nordiska ländernas jobb med att gynna åtkomliga bostäder återspeglas i den vetenskapliga litteraturen. Resultatet i studien visar bland annat att allmännyttiga bostadsbolag och organisationer är betydande i de nordiska länderna för att tillgodose allmänheten med bostäder. Oftast är delar av detta bestånd också sociala bostäder. Hur stor del de tar upp av det totala beståndet och vilken roll de har varierar mellan länderna. En annat relativt nytt sätt att främja åtkomliga bostäder är genom inkluderande bostadsbyggande. Kommunen använder sig av olika verktyg inom planeringssystemet för att se till att det vid nya projekt byggs en viss del billigare bostäder eller bostäder som ska riktas till en viss grupp. Detta sker med varierande metoder i de olika länderna då mycket beror på hur landets regelsystem ser ut. Olika typer av ekonomiskt stöd riktade både mot invånare och till projektutvecklare finns i länderna. Bostadsbidrag för att stötta hushållen beskrivs som ett stöd som är enklare att koncentrera till just de som behöver. Detta då de subventioner som går till projektutvecklare gör träffsäkerheten svår. Andra mindre alternativ för att lösa tillgången till åtkomliga bostäder finns också men här diskuteras det om de ens har en speciellt stor inverkan då de endast görs i mindre projekt. De mer lyckade alternativen lyfts fram i diskussionen som möjliga förslag att införa i andra länder. Bland annat så är ett subventionerat bosparande för unga som finns i Norge en möjlig lösning för andra länder att använda sig av. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)