Den röda hyllsektionen : En kvantitativ studie om färgers uppfattning med fokus på TexMex

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

Sammanfattning: ”Tacohyllan”, ett begrepp som kommit att utvecklas till ett intressant samhällsfenomen och Santa Maria är det märke som många på den svenska marknaden direkt kopplas till kryddor och TexMex. Santa Maria tycks dessutom vara ett av de märken som positionerar sig som störst inom taco-sortimentet i svenska livsmedelsbutiker. Det är därmed intressant att undersöka hur Santa Maria, samt ett urval av konkurrenter, på TexMex-hyllan använder sig av färg och grafiska designelement på sina förpackningar och hur det upplevs av kunder. Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att, i en jämförande fallstudie, undersöka färgens betydelse vid kundens val av livsmedelsprodukter. 1. Vilka färger använder Santa Maria och ett urval konkurrenter inom TexMex-sortimentet? 2. Hur uppfattas färgerna på Santa Marias och ett urval av konkurrenters TexMex-förpackningar? En kvantitativ jämförande fallstudie av konkurrerande varumärken inom TexMex-området, med en digital enkätundersökning som tillvägagångssätt. Resultatet av studien visar att färg har en betydande roll vid val av livsmedel, dock att andra faktorer utöver de grafiska elementen i stor utsträckning avgör kundens val. Observationen av Santa Marias, samt urvalet konkurrenters, färgval inom TexMex-sortimentet – visar att färgerna röd, gul och grön huvudsakligen används på deras förpackningar. Statistiken från enkätundersökningen visar att respondenterna uppfattar Santa Maria, med den röda färgen, som mest tilltalande över urvalet konkurrenter med dess färger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)