Efter 30 år med Föräldraförsäkring – varför tar män ut mindre föräldraledighet än vad kvinnor gör?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att synliggöra den struktur som råder kring föräldraförsäkringen och granska varför män inte tar ut lika mycket föräldraledighet som kvinnor gör. Uppsatsen undersöker några av de faktorer och hinder som föreligger och som avgör vilken förälder som tar ut mest föräldraledighet. Uppsatsen visar att uttaget av föräldrapenning både har sociala och ekonomiska förklaringar. Familjer väljer ofta den lösning som medför att familjen förlorar minst pengar. Samtidigt verkar mäns lön, upp till socialförsäkringstaket, positivt på deras uttag av föräldraledighet, vilket är förvånande med tanke på Gary Beckers teori. Uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt påverkar uttaget av föräldrapenning. Attityder på arbetsmarknaden fungerar som hinder för ett mer jämlikt uttag av föräldrapenning. Män riskerar att signalera ointresse av att göra karriär om de är föräldralediga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)