Kompetensförsörjning i kommunal verksamhet – strategier för att attrahera och rekrytera nya medarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Kommunala verksamheter runt om i Sverige står idag inför en stor rekryteringsutmaning då antalet gamla och barn blir större och antalet medborgare i arbetsför ålder blir färre. På grund av detta är det viktigt för kommuner att arbeta med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även utveckla och behålla befintlig personal vilket går under begreppet kompetensförsörjning. Denna kvalitativa studie syftar till att beskriva och analysera hur HR-medarbetare och chefer i en kommun arbetar med kompetensförsörjning i syfte att möta rekryteringsutmaningen. Undersökningen har genomförts med ett hermeneutiskt perspektiv och med en abduktiv ansats. För att samla in data har semistrukturerade intervjuer hållits med ett antal medarbetare i kommunen. Resultatet visar på att organisationen arbetar med flera olika strategier för att bemöta rekryteringsutmaningen. Bland annat jobbar dem på att skapa ett arbetsgivarvarumärke och ett gott rykte för att locka till sig nya medarbetare. Därtill arbetar man med att samarbeta med högskolor och se till att anställa rätt medarbetare som delar organisationens värderingar. I flera delar förser HR-avdelningen cheferna med stöd i form av utbildningar, verktyg och information. Resultatet har med hjälp av teorin lett fram till en slutsats om att stödet till cheferna kan komma att bli ännu viktigare framöver och att det är betydelsefullt att ta fram dokument kring kompetensförsörjningsarbetet i syfte att tydliggöra kopplingen mellan stegen i processen samt hur organisationen ska arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur samarbeten med högskolor kan användas för att attrahera och rekrytera framtida medarbetare som är studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)