Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Företag: SWECO AB Syfte: Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring och rekrytering och varför. Metod: Studien faller inom ramarna för det hermeneutiska perspektivet och angreppssättet har huvudsakligen varit induktivt. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie över företagets arbete med att integrera områdena marknadsföring och rekrytering. De datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, enkäter samt dokumentstudier. Slutsatser: De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att det är av vikt för kunskapsintensiva tjänsteföretag att integrera områdena marknadsföring och rekrytering då ett sådant arbetssätt kan ge dem möjligheter att dels stärka sitt varumärke och dels effektivisera sin organisation. Anledningen till detta är att företaget sänder ut budskap genom såväl sin externa och interna marknadsföring som sin rekrytering och i det fall budskapen från alla dessa områden är väl överensstämmande samverkar de och bidrar positivt till effektiviteten inom företaget samtidigt som varumärket blir betydligt starkare och mer tillförlitligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)