Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i en utdragen process

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Under de senaste femtio åren har de europeiska kapitalmarknaderna blivit allt mer integrerade. För att garantera allmänhetens förtroende, för att förhindra framtida finanskriser och för att nå den ekonomiska effektiviteten på marknaden, är det viktigt att det finns harmoniserade förbud mot marknadsmissbruk. En vanlig form av marknadsmissbruk är handel med insiderinformation, som kan leda till stora informationsasymmetrier mellan emittenter respektive investerare på marknaden. Ett sätt att jämna ut asymmetrierna är att införa en skyldighet för emittenter att offentliggöra insiderinformationen som denne innehar. Detta offentlighetskrav kommer att utvidgas den 3 juli 2016, då den nya marknadsmissbruksförordningen (nr 596/2014) träder i kraft. Förordningen har nämligen infört bestämmelsen att även ett mellansteg i en pågående process kan utgöra insiderinformation. Bestämmelsen kommer att ge två konsekvenser, vilka uppsatsen har som syfte att utreda. För det första kommer det bli viktigare för emittenter att kunna avgöra vid vilken tidpunkt i processen informationen blir insiderinformation. För det andra kommer fler emittenter vilja använda sig av möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen, och kommer därför behöva veta under vilka förutsättningar ett uppskjutande får ske. Slutsatsen av utredningen är att kriterierna för uppskjutet offentliggörande av insiderinformation bör tolkas brett, men att det ändå starkt efterlyses klargörande från EU domstolen gällande framför allt när information har en väsentlig inverkan på priset i utdragna processer samt för hur kriterierna legitimitet och vilseledande för uppskjutande av offentliggörande bör tolkas. Om ett klargörande inte görs inom snar framtid kan säkerställandet av allmänhetens förtroende för marknaden komma att hämmas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)