Förskollärarstudenternas arbetsmiljö under verksamhetsförlagd utbildning : En studie med avseende att stärka Karlstad kommuns attraktionskraft gentemot den nya generationens förskollärare

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Tobias Schött; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund

Arbetsmarknaden präglas av både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Det visar sig vara så att det finns en obalans gällande efterfrågan på olika yrken. Samtidigt som det finns ett överflöd av individer med en särskild kompetens kan det alltså vara brist på individer med en annan kompetens. I Värmlands län och Karlstad kommun råder det arbetskraftsbrist på förskollärare. En utmaning har uttalats vara att utbildade förskollärare tar anställning i en annan kommun och i viss mån även hos privat sektor. Detta betyder att det råder konkurrens över nyexaminerade förskollärare. Karlstad kommun vill därmed bli en allt mer attraktiv arbetsgivare. Syftet lyder; att kartlägga arbetsmiljön på Karlstad kommuns förskolor för att bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare. i Karlstad kommun redan innan de är anställningsbara. Vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU, öppnas möjligheten för att få ett smakprov på praktikplatsens, det vill säga arbetsgivarens arbetsmiljö. Genom att kartlägga praktikanternas upplevelse av arbetsmiljön medvetandegörs värdefull information om arbetsmiljön. Denna information kan tänkas hjälpa arbetsgivaren att anpassa sin arbetsmiljö i enlighet med den nya generationens, framtidens arbetskrafts önskemål. Genom att förbättra arbetsmiljön ville arbetsgivaren öka arbetstillfredsställelsen. Med en arbetsmiljö som är sanningsenlig med arbetsgivarvarumärket kommer således rekryteringen att effektiviseras (Barrow & Mosley, 2005, s.17). De huvudsakliga frågeställningarna löd; Hur ser arbetsmiljön ut under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt förskollärarestudenterna? Samt; Vilka är arbetsmiljöfaktorerna under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt förskollärarestudenterna?Studiensföljdfrågeställning lyder; Vad kan Karlstad kommuns förskolor förbättra i arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare?

Metod

En kvalitativ intervjustudie har genomförts. Tre stycken förskollärarstudenter och tre stycken nyligen examinerade förskollärare medverkade i studien. Samtliga hade utfört verksamhetsförlagd utbildning inom loppet av de senaste sex månaderna. Samtliga respondenter var kvinnor. Intervjuerna har transkriberats, kodats och analyserats enligt tematisk analys. Krav, kontroll och stod-modellen har använts för att kategorisera funna arbetsmiljöfaktorer.

Resultat

Funna arbetsmiljöfaktorer har analyserats utifrån krav, kontroll och stöd-modellen. Samtliga av de krav som har lokaliserats har bedömts vara av hög nivå. De krav som har lokaliserats under VFU-perioder är betygsbedömning, uppgifter från universitetet, personlig lämplighet, arbetsuppgifter, arbetstempo och fysiska krav. Den kontroll som har lokaliserats och som har uppskattats vara av hög nivå är arbetsordning och utmanande arbetsuppgifter. Den kontroll som funnits och har skattats vara av låg nivå är kontroll över uppgifterna från universitetet, val och byte av VFU-plats ochbetygsbedömning av handledare. Det sociala stöd som har lokaliserats och som är av hög karaktär är relation VFU-ansvarig kurslärare och information från VFU-ansvarig. De sociala stöd som funnits och är uppskattad till låg nivå ärrelation handledare, relation övriga kollegor, relation VFU-samordnare och hjälp av handledaren. Verksamhetsförlagd utbildning har kategoriserats som ett high-strain yrken enligt krav, kontroll och stöd-modellen.

Slutsats

Ett förslag till förbättring är att de båda parterna Karlstad kommun och Karlstad universitet ser över VFU samarbetet med hänsyn till teorier rörande arbetskrav med tillhörande psykologiska effekter.Fyra tjänster vilka har möjlighet att bidra till praktikanternas psykiska hälsa har funnits ur analysen. Ett annat förslag till förbättring är därmed att säkerställa att de fyra tjänsterna är väl införstådda i fördelarna med socialt stöd och dess möjliga psykosociala effekter. Förslaget syftar även till att kartlägga hur dessa befattningar kan arbeta med socialt stöd på ett med framgångsrikt sätt. Ett problem har även visat sig vara att praktikanterna inte vet vart man ska vända sig för att få socialt stöd. Ett förslag till förbättring i detta avseende är att se över kommunikationsmedlen som används vid information till praktikanterna. Slutligen bottnar ett förlag på förbättring i att det av teori och studier går att tyda att arbetsmiljön visar sig korrelera med arbetstillfredsställelse. Kombinationen av höga krav och hög kontroll har visat sig medföra högst grad av arbetstillfredsställelse för arbetaren. För att stärka arbetstillfredsställelsen hos VFU-praktikanterna kan Karlstad kommun ta hjälp av och ta hänsyn till denna studiens redovisade arbetsmiljöfaktorer i arbetet mot att bli allt mer attraktiv som arbetsgivare. Resultatet av denna studie kunna ses som ett underlag vilket kan hjälpa Karlstad kommun att bli mer attraktiva som arbetsgivare och därmed effektivisera rekryteringen av förskollärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)