Lärarstudenters uppfattningar om utomhuspedagogik - en kvantitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Vårt examensarbete grundar sig i vad lärarstudenter har för uppfattningar om utomhuspedagogikens inverkan på skolundervisningen och på elevers lärande i de naturorienterande ämnena. Urvalet i studien består av lärarstudenter, då vi anser att de flesta forskningarna om utomhuspedagogik utgår från ett lärarperspektiv. Därav är vi intresserade av att lyfta studenternas åsikter om just utomhuspedagogik. Arbetet har utgått från en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på lärarstudenter. Enkäterna har kodats och sedan analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vid kodningen av datan har läroplansteorin och Carlgrens (2014) kunskapssyn samt Skolverkets (2019) fyra kunskapsaspekter varit i åtanke. I statistikprogrammet har stapeldiagram, frekvenstabeller och korstabeller skapats för att på ett enkelt sätt kunna redovisa för resultatet av vår undersökning. I vår undersökning har flera respondenter svarat att de anser att elevernas lärande gynnas av att de får möjlighet att använda sig av alla sina sinnen genom praktiskt lärande. I resultatet framgår att utomhuspedagogisk undervisning kan användas i skolans undervisning och på så sätt öka elevers motivation och intresse för ämnet. Detta genom att de får använda sig av konkreta upplevelser via sina sinnen och i en miljö som gynnar utvecklandet av deras färdigheter. Lärarstudenterna nämner även några nackdelar med att bedriva utomhuspedagogik där bland annat, stora elevgrupper, tidsbrist och otillräckliga kunskaper diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)