Den svenska åldersstrukturens påverkan på den ekonomiska tillväxten

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hur åldersstrukturen i ett land påverkar den ekonomiska tillväxten i Sverige är en aktuell fråga, då den svenska befolkningen håller på att bli allt äldre. Det kommer att påverka ekonomin på flera sätt. Uppsatsen syftar till att undersöka hur förändringar i den svenska åldersstrukturen har påverkat den ekonomiska tillväxten i Sverige, samt försöka ge en fingervisning om hur de framtida förändringarna kommer att påverka den ekonomiska tillväxten. En regressionsanalys med förklarande demografiska variabler genomförs för att utreda hur den svenska åldersstrukturen har påverkat den svenska ekonomiska tillväxten. Regressionsanalysen är gjord efter inspiration av en Solow-modell som har utvecklats med demografiska variabler. Resultatet visar att olika åldersgrupper påverkar den ekonomiska tillväxten på skilda vis. Dock uppvisar regressionen ett resultat att äldre utanför arbetsmarknaden är mycket positiva för den ekonomiska tillväxten vilket går emot förväntade och logiska resultat. Det sänker tilltron till regressionsanalysen och framtidsprognosen resoneras därför endast fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)