Vegetationsutvecklingen i nordvästra Europa under Eem och Weichsel, samt en fallstudie av en submorän, organisk avlagring i Bellinga stenbrott, Skåne

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har en submorän, organisk avlagring påträffats. Utförd 14C-datering har gett avlagringen en ålder på > 48 000 BP. Det innebär att det organiska materialet kan ha avsatts under glacialen Weichsel, interglacialen Eem eller till och med tidigare. För att bestämma när materialet avsattes har en pollenanalys och en makrofossilanalys utförts. Tre prover analyserades och minst 500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proven jämfördes och både likheter och skillnader i pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys gav stöd till den gjorda pollenanalysen. Proverna indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön dominerades av Polypodiaceae med en omkringliggande vegetation av Betula, Quercus, Pinus, Salix och Poaceae. Artsammansättningen från den undersökta lokalen jämfördes med andra lokaler i nordvästra Europa där organiska avlagringar har studerats. Jämförelsen indikerar att det organiska materialet som undersöktes i Bellinga stenbrott avsattes under interglacialen Eem. Tyngdpunkten i den gjorda tolkningen ligger i den höga andel Quercus-pollen som identifierades i materialet, detta eftersom Quercus kräver ett varmare klimat än vad som skulle kunna ha uppnåtts under någon av Weichsels interstadialer. Studien av den undersökta lokalen visar på att den organiska avlagringen är ett ex situ-material. Lokalt berggrundsmaterial har avsatts tillsammans med det långtransporterade materialet och indikerar att det organiska materialet inte är långtransporterat, med en maximal transport på cirka 2 kilometer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)