Först bugar vi, sedan krigar vi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: När företag ska marknadsföra sig i ett land med en skild kultur kan det utvecklas till enkomplex process om de inte är bekanta och har förståelse för den andra kulturen. Sydkoreahar länge sammankopplats med Koreakriget och Nordkoreas maktspel och har betraktas iskuggan av dess historia. Skillnader mellan den svenska och koreanska kulturen är stor, derassamhälle är kollektivistisk med en hög kontext kultur medan vårt samhälle är merindividualistiskt och av låg kontext karaktär.Vårt huvudproblem syftar till att utreda hur ett litet modeföretag kan marknadsföra sig på denkoreanska marknaden. Syftet med studien är att beskriva hur det kan gå till och somutgångspunkt använder vi oss av ett fallföretag, Josefin Strid, som inspiration ochavgränsning. Avgränsningen sker också med hjälp av en sociokulturell synvinkel. Vi kommeratt betrakta kultur ur ett marknadsföringsperspektiv för att förstå hur det påverkar val avmarknadsföringsstrategi. Utgångspunkten är en kvalitativ ansats där vi använder oss av engruppintervju och en deltagande observation för att erhålla empiri som kan knytas till denlitteratur vi funnit på området. De teorier som ligger till grund för vår uppsats är Sarathyskulturmodell, Hofstedes fem dimensioner, hög –och låg kontext kultur och Schrammskommunikationsmodell samt historik över Sydkorea och deras kultur. Analysen av detinsamlade materialet mynnar ut i två slutsatser; att skapa nätverk och relationer är av störstavikt vid en etablering i Sydkorea då konfucianism präglar samhället. Även de förändradeinformations- och kommunikationskanalerna som globaliseringen medfört, med Internet ispetsen, är av betydelse och kan vara en nyckel till framgång då den når en stor målgrupp medsmå medel.When organisations market themselves in a foreign country with a dissimilar culture the resultcan be a complex process unless they are familiar and understand the other culture. SouthKorea has, for a long time, been associated with the Korean War and the power play by NorthKorea. These factors have placed the country in the shadow of its stronger neighbour. Thereare great differences between the Korean and the Swedish culture; their society iscollectivistic with a high context culture, while our society is more individualistic and has alow context culture.The main problem in this study is to investigate how a small fashion company can marketthemselves in the Korean market. The purpose of the research is to describe how the processcan be done. We will use a small company, Josefin Strid, to inspiration and limitation andinvestigate culture from a marketing perspective to understand how it affects the choice ofmarketing strategies. The starting point is a qualitative approach where we use a groupinterview in order to obtain empirical data that can be linked to the literature we found in thearea. From the analysis of the collective material we draw two conclusions; creating networksand relationships are of great importance for establishment in the South Korean market. Theinformation and communication channels are changing due to globalisation and can be usedas a key factor to success because it reaches a large audience with a small amount ofresources.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)