CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. Detta gör det möjligt för bankerna att inkludera dessa obligationer i sin kapitalbas ochsåledes påverka nyckeltal såsom kapitalrelationen. Problematiken kan ses ur en investeraresperspektiv, där denna riskerar att stå utan kupongbetalningar eller att inte få obligationeninlöst efter 5 år.Syfte: Studien undersöker hur användandet av hybridkapitalet CoCos har utvecklats hoseuropeiska banker de senaste 5 åren och vilka faktorer som kan påverka en eventuellemittering av CoCos.Bakgrund: CoCos regleras bland annat under standarden IAS 32: finansiella instrument, därdet i skrivande stund pågår ett projekt inom IFRS som syftar till att förtydliga klassificeringenav hybridkapital som har egenskaper av både skuld och eget kapital. Vidare är Basel III detregelverk som utgivit villkor som CoCos ska uppfylla för att få tillhöra kapitalbasen.Metod: Denna kvalitativa studien innefattar en tidserieanalys för att undersöka en eventuellutvecklingstrend av hybridkapitalet mellan 2014 och 2018. Vi har också utfört en statistiskdataanalys i form av en logistisk regression för att undersöka specifika faktorers påverkan påemittering av CoCos.Resultat & slutsatser: Under de senaste fem åren kan vi se en växande trend gällandemängden CoCos hos de studerade europeiska bankerna. Under 2017 och 2018 kunde vi se enmarkant ökning gällande hybridkapitalet. Börsvärde och skuldsättningsgrad visade sig varafaktorer som sannolikt påverkar valet att emittera CoCos. Kapitalrelationen kunde vi dockinte med statistisk säkerhet hävda hade en påverkan vid emittering av CoCos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)