”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. Vidare var syftet att lyfta fram socialarbetares beskrivning av deras praktiska tillvägagångssätt för att möjliggöra barns delaktighet i samtal. För att undersöka detta intervjuades sex socialarbetare som arbetar med barn inom myndighetsutövning och behandling. Genom tematisk analys identifierades teman i materialet, vilka sedan analyserades med hjälp av teori. Shiers (2001) delaktighetsmodell, barn som kompetenta aktörer som teoretiskt begrepp och olika kunskapstyper utifrån Avby (2015) användes. Studien visade att socialarbetare använder sig av både forskningsbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap i sitt arbete. Det framkom även att socialarbetarna i studien ofta ser barn som kompetenta aktörer och att de på olika sätt arbetar för att möjliggöra barns delaktighet. Det synliggjordes också en mängd faktorer som kan försvåra arbetet med barns delaktighet i samtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)