Kundägt : En explorativ fallstudie på Länsförsäkringar Östgöta

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund Ordet kundägt används av både ömsesidiga och kooperativa bolag men vad är ett kundägt bolag för något och vad gör ett kundägt bolag speciellt? I förhållande till sina marknadsandelar är kundägda bolag understuderade vilket motiverar en explorativ studie för att öka kunskapen kring den här typen av bolag.

Syfte Genom att göra en explorativ kvalitativ fallstudie i ett kundägt företag vill vi driva fram akademiska undersökningsområden för att främja den företagsekonomiska forskningen i området.

Metod Studien gjordes genom en explorativ kvalitativ fallstudie på Länsförsäkringar Östgöta på grund av att det är ett framgångsrikt kundägt bolag. Fyra personer från ledningsgruppen på Länsförsäkringar Östgöta och en person från dotterbolaget Länsförsäkringar AB intervjuades. Parallellt så inhämtades information även från deltagande observationer och dokument för att förstärka empirin som genererades vid intervjutillfällena.

Slutsats Studien bidrar med att visa att kundägda bolag fortfarande spelar en viktig roll på marknaden och visar på ett antal områden som bör studeras närmare. En av de främsta punkterna är den lokala aspekten som verkar samverka med det kundägda för att skapa en organisation med hög trovärdighet bland kunderna. Hur konceptet med ett kundägt lokalt bolag påverkas av digitaliseringen är en annan punkt som bör väcka ett intresse bland forskarna att studera vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)