ATT ADAPTERA EN VERKLIGKRIGSHÄNDELSE : Vridning på moral genom berättarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Mattias Ibrahim; [2021]

Nyckelord: Moral; multiperspektiv; krigsspel; adaption;

Sammanfattning: I den här uppsatsen gjordes en undersökning för att se hur en berättelse med multiperspektiv kunde påverka våra moraliska handlingar i datorspel. Med hjälp av en adaptionsteori transkriberades en intervju med en soldat till en berättelse med tre karaktärers perspektiv samt val spelaren måste ta i läsningen. Syftet var att ge insikt i ämnet kring spelare som uppskattade krigsgenren samt se över hur innehållet kunde påverka spelarna. Frågeställningen löd ”Hur påverkar berättarperspektivet av en krigshändelse uppfattningen av moraliska handlingar i datorspel?Utvärderingen använde sig av kvalitativa metoder för att intervjua personer samt spela in samtalen för att bättre utvärdera deras tankar kring artefakten och ämnet krig. Respondenterna delades in i två kontrollgrupper: En med, en utan erfarenhet av krig. Resultaten var tydliga i hur de med erfarenhet förstod kontexten av berättelsen mer, medan de utan erfarenhet kände väldigt mycket sorg kring verkligheten bakom det hela. Det visade sig att multiperspektivet kunde påverka båda urvalsgrupperna inom ämnet krig och deras synsätt på krigsspel som underhållning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)