Konsekvenser av lärares bemötanden : En kvalitativ studie hur lärares bemötande påverkar identitetsformationen hos elever med ADHD

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Cizmic, Manja (2020). Konsekvenser av lärares bemötanden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.   Förväntat kunskapsbidrag Studien utgår ifrån hur vuxna minns sin skolgång och vilka konsekvenser de ser att lärares bemötanden har haft på dem i fråga om deras identitet och vidare om de kan se hur detta har påverkat deras studier. Förväntat kunskapsbidrag är att undersöka om det finns gemensamma faktorer för dessa vuxna som har diagnostiserats med ADHD, i hur de anser att lärarna borde ha agerat och reagerat gentemot dem. Det hälsofrämjande arbetet är en del av elevhälsans uppdrag, där specialpedagogen förväntas ha kunskap om att kunna handleda lärare i deras ockupation. Därmed skulle bidragen från arbetet kunna tillämpas i detta, hälsofrämjande ändamål.   Syfte och frågeställningar Arbetet syftar till att belysa och bidra med kunskap om hur ett antal vuxna människor som diagnostiserats med ADHD ser tillbaka på sin skolgång med fokus på hur de anser att bemötanden från lärarna / vuxna på skolan har format dem och deras identitetsbild. Vidare ämnar jag undersöka om och i så fall vilka kopplingar som görs mellan deras identitetsbild samt kunskapsinhämtningen under skoltiden. Nedan är frågeställningar som arbetet avser behandla:   Vilka reflektioner har ett antal vuxna med ADHD över sin skolgång med fokus på hur bemötandet av vuxna i skolan har påverkat deras identitet? Hur ser ett antal vuxna med ADHD på kopplingen mellan identitet och kunskapsinhämtningen under deras skoltid?    Teori Då studien syftar till att undersöka hur identitetsbilden påverkats under skoltiden vilar arbetets teoretiska ram på identitetsteorin.   Metod Empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer. Denna bedömning baserades på arbetets syfte samt informanternas funktionsvariation. Datainsamlingen till arbetet är fyra intervjuer. Resultat Resultatet visar att identitetsformationen är en komplex fråga och att det är svårt att utpeka en specifik händelse som enda orsaken till ett visst utfall. Däremot framkom det under intervjuerna att lärares negativa bemötanden hade satt djupa spår hos informanterna och att dessa i sin tur hade påverkan på deras skolgång och liv idag. Det relationella perspektivet lyftes fram som en framgångsfaktor.   Specialpedagogiska implikationer Elevhälsan börjar i klassrummet. Mötet mellan lärare och elev kan antingen vara en möjlighet  eller skapa grava konsekvenser. Att som vuxen ha kunskap om eller medvetenhet kring sin attityd gentemot elever och barn, kan vara av yttersta vikt för hur elever med ADHD kan komma att uppfatta sig själva och vidare för konsekvenserna i deras vuxna liv. Då elever med ADHD kan ha en tendens att stressa upp sig i olika situationer är det viktigt att som vuxen i barnets närvaro kunna bemästra gott bemötande och attityd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)