Gymnasiet är ett helvete – bokstavligt talat. En normkritisk textanalys av Engelsforstrilogin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Sammanfattning: AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Gymnasiet är ett helvete – bokstavligen talat. En normkritisk analys avEngelsforstriloginFörfattare: Jennifer Hallberg och Johanna LarnemarkTermin och år: HT 2014Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare: Marita RhedinExaminator: Bengt JacobssonRapportnummer: HT14-1120-3Nyckelord: Normkritisk pedagogik, intersektionalitet, Engelsforstrilogin, fantasy, normer,kapital, metaforer, narrativ fantasiDenna uppsats har syftat till att genomföra en kvalitativ textanalys och undersöka hur den normkritiskapedagogiken kan tillämpas i svenskämnet. I vår undersökning har vi genomfört denna textanalys på MatsStrandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi som består av romanerna Cirkeln, Eld och Nyckeln.Romanerna, vilka vi klassificerar som urban fantasy, är exempel på texter som vi finner i elevernas egnatextvärldar och som erbjuder möjlighet till både naiv och kritisk läsning.I linje med upplägget på uppsatsen har vi arbetat utifrån två frågeställningar. I textanalysen har vi varitintresserade av att undersöka hur karaktärerna tillåts förhandla sin egen maktposition inom ramen för genrenurban fantasy. I den andra frågeställningen var vi intresserade av hur resultatet av textanalysen kan förstås ochanvändas inom den normkritiska pedagogiken.Genom ett intersektionellt perspektiv har vi kunnat urskilja vilka normer karaktärerna förhåller sig till och på såvis förhandlar om sina maktpositioner utifrån. Resultatet och karaktärernas ompositioneringar har vi beskrivitgenom de fem mytbildningarna Myten om horan, Myten om soc-fallet, Myten om mobboffret, Myten om bitchenoch Myten om den duktiga flickan. Myterna visar hur karaktärerna förflyttar sig i sina maktpositioner iskärningspunkten för klass, kön och sexualitet. Detta har diskuterats utifrån termer som respektabilitet, kapital,normativ femininitet och heteronorm. Vi har också sett att fantasygenrens parametrar har möjliggjort ettförhandlade hos karaktärerna som inte hade varit tänkbar i realistisk litteratur.Resultatet har diskuterats som ett verktyg för normkritisk litteraturundervisning i svenskämnet därEngelsforstrilogin skulle kunna möjliggöra en diskussion om ämnen så som till exempel exkludering, socialutsatthet, normer och sexualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)