Från Frustration till Prestation : En kvalitativ studie om varför Generation Y väljer att lämna arbetsplatsen under sina första år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Tove Wahlén; Nathalie Collin; [2019]

Nyckelord: personalomsättning; generation Y;

Sammanfattning: Människor byter idag arbete allt oftare vilket anses bero på att arbetstagarna idag är starka då utbildningsgraden i befolkningen ökat och det i samhället finns gott om arbetstillfällen. Rörligheten mellan jobb är som högst och mest frekvent bland de unga på arbetsmarknaden, vilka vi ser är Generation Y, som också anses lämna sina organisationer efter en kortare tid. Tidiga uppsägningar, som alltså sker på individens initiativ, är de som skadar företaget mest eftersom företaget ännu inte hunnit få tillbaka vad det investerat. Att anställda självmant lämnar ett företag bidrar till att organisationen ofrivilligt tappar humankapital och kunskap samtidigt som de får ekonomiska konsekvenser av rekrytering, upplärning samt frånvarande inkomster. Anledningarna till att människor lämnar sitt företag verkar vara till följd av missnöje och otillfredsställelse på den egna arbetsplatsen vilket den berörda organisationen sällan får reda på. Detta gör att syftet med denna studie är att ge en fördjupad förståelse för varför Generation Y väljer att säga upp sig i ett tidigt skede och vad det är de värderar i sitt beslut om att lämna arbetsplatsen. För att uppfylla syftet med studien genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi samlade in data genom semistrukturerade intervjuer med totalt nio respondenter, som tillhörde Generation Y och hade avslutat en anställning inom fem år efter att den blivit anställd. Den insamlade datan analyserades och utifrån analysen kunde vi komma fram till slutsatsen att individer tillhörande Generation Y, liksom alla människor, är olika varandra i värderingar, attityder och beteenden och att anledningarna till varför vår målgrupp valt att lämna sin arbetsplats därmed inte visar en entydig bild. Vi har trots detta kommit fram till att individerna vi intervjuat lämnat sina organisationer till följd av att de varit missnöjda med möjligheterna att påverka sitt-, och organisationens arbetssätt, sin work-life balance, sin ledares förmåga att ge socialt-, och professionellt stöd och sina möjligheter att utvecklas. Vi fann att individerna i sitt beslut om att lämna organisationen värderat att få ha åsikter för att kunna påverka sin organisation såväl som sina arbetstider och sitt arbetssätt, ledare som besitter förståelse för hur organisationen samt människorna i den fungerar samt varierade och utmanande arbetsuppgifter som ger individen möjlighet att utvecklas. Vi har därtill fått insikt i att brist på utvecklingsmöjligheter inte enbart leder till frånvaro av motivation utan även kan leda till missnöje hos individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)