Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. Trä som byggmaterial har flera positiva miljöeffekter jämfört med konkurrerande byggmaterial, bland annat inlagringseffekter och minskade utsläpp under byggprocessen. Att öka användandet av förnybara resurser som trä vid byggande kan vara en del av att tackla klimatförändringarna. I Sverige råder det bostadsbrist vilket har lett till att det byggs som aldrig förr. Detta har fört med sig att det idag råder brist på hantverkare. Att erbjuda produkter som underlättar byggprocessen och minskar byggtiden kan leda till ökat byggande i trä genom prefabricerade hus- och byggkomponenter. Prefabricerade byggkomponenter innebär att tillverkning sker i kontrollerade miljöer. Prefabriceringsgraden kan variera mycket mellan produkter, alltifrån färdigkapade stommar till mer kompletta moduler och färdiga byggsatser. Förutom att underlätta byggprocessen för att bättre kunna hantera den höga arbetsbelastning som hantverkare har idag och att möta den ökade efterfrågan från konsumenter på klimatsmarta produkter, kan ett ökat byggande i trä även vara en del av att minska klimatpåverkan i byggprocessen. Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som påverkar kunders val av prefabricerade huskomponenter, färdigkapade stommar och/eller färdiga byggsatser. Studien ska även beskriva om det sker någon marknadsföring kring miljöfördelarna av att bygga med trä från de deltagande företagen till deras kunder. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer som genomförts med representanter från tio företag i olika storlek som är verksamma inom byggbranschen. Studiens resultat visar på att de intervjuade företagen ser både för- och nackdelar med prefabricerade byggelement. Fördelar som framkommer är ett snabbare byggsätt, en ökad produktivitet, en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitetskontroll då tillverkningen av byggelementen sker i skyddad miljö. Nackdelar som framkommer är långa leveranstider, att det finns risker vid tillverkningen och en större utsatthet för väder vid leverans. Resultatet visar att priset i hög grad påverkar val av leverantör. Andra viktiga aspekter är bra service och kvalité. Den typ av prefabriceringsgrad som respondenterna har preferenser för är färdigkapad stomme, färdigkapad panel och urjackade reglar. Utöver fysiska aspekter visar resultatet på att det finns önskemål kring bra leveranstid, att leverans sker med väderskydd och att det finns väderskydd på produkten. Nästan inget av de deltagande företagen hade idag någon aktiv marknadsföring kring klimatfördelarna av att bygga med trä. Anledningar till detta är bristande kunskap i ämnet samt att slutkunden ofta redan bestämt sig när byggaren anlitas varför ingen aktiv marknadsföring sker kring detta. Samtliga respondenter tror att byggande med prefabricerade byggelement kommer att öka i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)